BELGISCH WAGYU – JAPANSE TOPKWALITEIT NAAR WENS VAN DE EUROPESE CONSUMENT

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

“LV ’t Hof van Ossel – Meysmans – De Keersmaeker”

 

1. TOEPASSINGSGEBIED

 

 

 

2. PUBLICITEIT – TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

 

 

3. TERBESCHIKKINGSTELLING – LEVERING – RISICO-OVERDRACHT

 

 

 

4. PRIJZEN

 

 

 

5. BETALING

 

 

 

6. EIGENDOMSVOORBEHOUD

 

 

 

7. EENZIJDIGE ONTBINDING WEGENS WANPRESTATIE

 

 

8. KLACHTEN – AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VERKOPER – EXONERATIE

 

 

 

9. OVERMACHT (OF VREEMDE OORZAAK)

 

 

 

10. BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER TEN OPZICHTE VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

 

 

 

11. CONTACT MET DE VERKOPER

 

 

 

12. WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN – BEWIJS

 

 

 

13. TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTBANKEN – SLOTBEPALINGEN

 

 

 

 

 

HOF VAN OSSEL  •  OSSELSTRAAT 91  •  1785 Merchtem  •  Belgïe (Vlaams Brabant)   •  +32 474 51 61 35  •  Info@hofvanossel.be